CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

Tiếng ViệtEnglish

Báo cáo Chất Lượng Nước

Kết quả xét nghiệm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/06/2009 của Bộ Y Tế QCVN 01/2009/BYT về chất lượng nước ăn uống.

- Kết quả xét nghiệm nước thành phẩm T10/2017