CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

Tiếng ViệtEnglish

Hội đồng thành viên

minh-trang
Bà Lê Minh Trang

Chủ Tịch
Hội Đồng Thành Viên

Ông Frans Erik Eusman

Phó Chủ Tịch
Hội Đồng Thành Viên

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam

Ông Danny Chan

Giám Đốc Tài Chính Cấp Cao

Ông Paul Bleijs

Giám Đốc Chuỗi Cung Ứng Cấp Cao

Ông Laurent Theodore

Giám Đốc Thương Mại Cấp Cao

Ông Trần Minh Triết

Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành

Ông Leo Evers

Tổng Giám Đốc Điều Hành

Ông Lê Quý Đôn

Giám Đốc Nhân Sự Cấp Cao